Registerbeskrivning

 

Personuppgiftslagen (523/99)10§

 

Datum för uppgörande 2.5.2011

 

1. Registerförare

TOP NORDIC OY
FO-nummer 0797292-9
Könninkuja 3, FI-02880 VEIKKOLA
FINLAND
info@topnordic.fi

2. Registerärendenas handläggare och/eller kontaktperson

Päivi Timmerbacka
Tel. 358-9-2565 272

3. Registrets namn

TOP NORDIC OY nätbutikens kundregister

4. Registrets ändamål

Det huvudsakliga ändamålet är att upprätthålla kundrelationerna. Registeruppgifterna kan även användas för information om verksamheten, marknadsföring och övriga sakliga ändamål relaterade till nättjänster.

5. Registrets innehåll

Registret innehåller basuppgifter, såsom:
- företagets/affärens namn
- leverans-/faktureringadress
- postnummer och –anstalt
- land
- kontaktperson
- e-postadress
- telefonnummer
- faxnummer
- FO-nummer
- bransch
- inköp i nätbutiken

Uppgifter i anknytning till kundrelationen och övriga sakliga uppgifter, såsom:
- kundnummer
- intressen och övriga uppgifter som den registrerade själv har utlämnat i samband med registreringen
- beställning av nyhetsbrev

6. Regelmässiga uppgiftskällor

I registret införs uppgifter som användarna själv meddelar i samband med registreringen.

7. Utlämnande av personuppgifter samt överflyttande till ekonomiområden utanför EU eller Europa

Kundregistrets innehåll utlämnas och överförs inte.

8. Skydd av registret

Det ADB-baserade systemet: Endast registerförarens egna arbetstagare har tillgång till registret. Varje enskild användare har ett personligt användarnamn och lösenord. De arbetstagare som behandlar registerdata har tystnadsplikt. Det ADB-baserade systemet är försett med brandmur. Uppgifter berättas eller utlämnas till utomstående endast p.g.a. lagstadgad anmälningsskyldighet, såsom kundens egen begäran eller myndighetsbegäran som baserar sig på lag.

9. Rätt till insyn samt rättelse av oriktig uppgift

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om den registrerade personen som registrerats och på begäran få en utskrift på uppgifterna. Den registrerade har också rätt att kräva att en oriktig uppgift om honom rättas. En begäran om insyn eller rättelse ska göras skriftligen och undertecknas.

10. Rätt att förbjuda behandlingen av uppgifter som gäller honom själv

Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring. Förbudet bör göras skriftligen och undertecknas. Eftersom information och marknadsföring åt nätbutikens återförsäljare huvudsakligen sker via nätbutikens automatiska e-postapplikation, inverkar förbudet mot behandlingen av uppgifter så att den registrerades användarnamn avlägsnas ur databasen.